การจดทะเบียนสมรส

มกราคม 22, 2012

การจดทะเบียนสมรส

แน่นอนค่ะว่า หลังจากที่เราได้แต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการจดทะเบียนสมรส ซึ่งการจดทะเบียนสมรสนี้ก็จะหมายถึงว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาว เป็นสามีและภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ส่วนของรายละเอียดทีควรทราบเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ

สถานที่จดทะเบียนสมรส

        ที่ว่าการอำเภอ(สำหรับต่างจังหวัด) หรือสำนักงานเขต (สำหรับในกรุงเทพ) ที่ใดก็ได้

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอจดทะเบียนสมรส

        1. มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์

        2. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ

        3. ไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา

        4. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา

        5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

        6. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

        7. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่

  • คลอดบุตรระหว่างนั้น หรือ
  • สมรสกับคู่สมรสเดิม หรือ
  •  มีใบรับรองแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์ หรือ
  • ศาลมีคำสั่งให้สมรสได

        8. ชายหญิงที่มีอายุไม่ครบ 17 ปี บริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในการจดทะเบียนสมรส

        1. คู่สมรสต้องไปปรากฏตัวต่อหน้านายทะเบียนทั้งสอง

        2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของคู่สมรส

        3. พยานบุคคล 2 คน ถ้าไม่มีนายทะเบียนจะหาให้แต่ต้องเสียเงินค่าป่วยการพยานคนละ 2.50 บาท

        4. ถ้าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) ถ้าบิดาและมารดาไม่ไปให้ความยินยอมด้วยตนเองให้นำหนังสือแสดงความยินยอมของ บิดาและมารดาไปด้วย

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสมรส

        ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ค่าป่วยการพยานที่นายทะเบียนหาให้คนละ 2.50 บาท

การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักงานทะเบียน

        1. คู่สมรสอาจขอให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะประกอบพิธีสมรสไปจดทะเบียนสมรส ยังสถานที่ดังกล่าวได้ โดยยื่นคำร้องต่อ นายทะเบียนพร้อมแจ้งความประสงค์และรายละเอียด ชื่อตัว ชื่อสกุล ของคู่สมรส ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะให้ไปจดทะเบียนและเพื่อความสะดวกควรจัดยานพาหนะรับ – ส่งด้วย

        2. เสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

        3. สถานที่ติดต่อ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเช่นเดียวกับการจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียน

 

แสดงความคิดเห็น : การจดทะเบียนสมรส